Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Finnpartnership tarjoaa yrityksille uusia yhteistyömahdollisuuksia kehitysmaissa - Suomen suurlähetystö, Astana : Kehitysyhteistyö : Finnpartnership

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Astana

Embassy of Finland
Astana Tower 17th floor, 12 Samal Microdistrict
010000 Astana, Kazakhstan
Puh. +7-7172-44 21 21
S-posti: sanomat.ast@formin.fi
Suomi | Svenska | По-русски |  | Instagram | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Finnpartnership tarjoaa yrityksille uusia yhteistyömahdollisuuksia kehitysmaissa

Finnpartnership-ohjelman tarkoituksena on parantaa suomalaisten ja kehitysmaiden yritysten yhteistyömahdollisuuksia ja siten edistää kohdemaiden taloudellista kasvua, monipuolistaa tuotantoa sekä viennin rakennetta. Ohjelmaa rahoitetaan kehitysyhteistyövaroista noin 7 miljoonalla eurolla vuosittain.

FinnpartnershipFinnpartnership-ohjelman palvelut on tarkoitettu kaikkien eri alojen toimijoille, jotka suunnittelevat tai kehittävät liiketoimintaa kehitysmaissa. Finnpartnership-ohjelma tarjoaa palveluja sekä suomalaisille että kehitysmaan yrityksille. Kaikki Finnpartnershipin tarjoamat palvelut ovat maksuttomia.

Kehitysmailla tarkoitetaan OECD:n kehitysapukomitean DAC:n listaamia maita.

Finnpartnershipin tarjoamat palvelut:

Liikekumppanuustuki luo mahdollisuuksia yhteistyöhön

Liikekumppanuustuki on taloudellista tukea, jota suomalainen yritys tai muu toimija voi hakea kehitysmaihin suuntautuvaan, pitkäaikaiseen, kaupalliseen yhteistyöhön tähtäävään ja liiketaloudellisesti kannattavaan toimintaan. Liikekumppanuustuki on valtionavustusta, jota ulkoasiainministeriö myöntää lähtökohtaisesti de minimis-tukena.

Liikekumppanuustukea voi hakea

  • suomalainen tai ulkomaille rekisteröity yritys, jolla on merkittävä linkki Suomeen;
  • Suomessa toimiva tutkimuslaitos, yliopisto tai vastaava organisaatio;
  • Suomeen rekisteröity julkinen liikelaitos tai julkisen liikelaitoksen periaatteella toimiva julkisen sektorin laitos;
  • Suomeen rekisteröity kaupallista toimintaa harjoittava tai edistävä kansalaisjärjestö tai yhdistys;
  • tai edellä mainittujen toimijoiden yhteenliittymä eli konsortio.

Tuen tavoite on lisätä suomalaisten ja kehitysmaiden yritysten ja muiden liiketoimintaa harjoittavien toimijoiden yhteistyötä niin, että hankkeiden tuloksena aikaansaadaan myönteisiä kehitysvaikutuksia kohdemaissa.

De minimis -säätiö

Ulkoasiainministeriön myöntämä liikekumppanuustuki on 1. tammikuuta 2013 alkaen lähtökohtaisesti de minimis-tukea, johon sovelletaan Euroopan yhteisöjen komission asetusta N:o 1998/2006 perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen.

De minimis -asetuksen puitteissa yritykselle on mahdollista maksaa tukea enintään 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana. Summassa tulee huomioida kaikkien eri viranomaisten yhteensä de minimis -tukena kyseisenä ajanjaksona myöntämä rahoitus. Ulkoministeriön on saatava ennen tuen myöntämistä tukea hakevalta yritykseltä kirjallisessa tai sähköisessä muodossa ilmoitus muista vähämerkityksisistä tuista, jotka on saatu kahden edeltävän verovuoden ja kuluvan verovuoden aikana.

Asetusta sovelletaan yrityksille myönnettävään tukeen kaikilla aloilla. Pääsäännöstä poiketen de minimis -tukea voidaan myöntää vain rajoitetusti seuraaville toimialoille:

  • kalastus- ja vesiviljely (de minimis -raja 30 000 euroa)
  • maatalouden alkutuotanto (de minimis -raja 7 500 euroa)
  • maantieliikenne (de minimis -raja 100 000 euroa)

Lisäksi pääsäännöistä poiketen de minimis -tukea ei voida myöntää lainkaan kivihiilitoimialalle eikä vientitukiin tai kotimaisten tuotteiden suosimiseen tuonnin kustannuksella. De minimis -tukea ei voida myöntää myöskään vaikeuksissa olevien yritysten tukemiseen, eli yrityksille, joiden vaihtoehdot ovat yrityssaneeraus tai konkurssi.

Kaikki de minimis -asetuksen soveltamista koskevat tiedot on tallennettava ja koottava. Tukea koskevat asiakirjat on säilytettävä 10 vuoden ajan tuen myöntämispäivästä. Säilytettävien asiakirjojen tulee sisältää kaikki tarvittavat tiedot sen osoittamiseksi, että de minimis -asetuksen vaatimuksia on noudatettu. Komission pyynnöstä tukea koskevat tiedot on voitava toimittaa 20 työpäivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

Hanke, jonka yrityskumppanuuden kohdemarkkina kokonaisuudessaan on ETA:n ulkopuolella ei lähtökohtaisesti vääristä kilpailua ETA:n sisällä. Mikäli hakija katsoo, että tuotettavat tavarat tai palvelut ovat tarkoitetut ainoastaan ETA:n ulkopuolelle ja että tuella ei voi olla vaikutuksia jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja kilpailuun ja yritys antaa tästä kattavat perustelut, voi Finnfund esittää ulkoasiainministeriölle, että tuki ei olisi EU:n valtiontukisääntöjen piirissä. Ulkoasiainministeriö tekee tästä päätöksen. Tuen kuuluminen de minimis -säännöksen piiriin arvioidaan hankekohtaisesti. De minimis -säännöksen piiriin eivät kuulu hankkeet, joiden vaikutukset eivät kohdistu EU-alueelle. Tuki, joka myönnetään ilman että siihen sovelletaan de minimis-rajoitusta voi olla enimmillään 400 000 euroa per hanke.

Matchmaking-palvelun avulla kontakteja

Finnpartnership-ohjelma avustaa yrityksiä uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja kumppanien löytämiseksi. Liikekumppanuuksilla tarkoitetaan pitkäaikaista yhteistyötä suomalaisten ja kehitysmaiden yritysten tai muiden yksityissektorin toimijoiden välillä.

Finnpartnership kanavoi yritysten liikekumppanuusaloitteita kehitysmaista suomalaisyrityksille ja päinvastoin. Suomalaiset ja kehitysmaiden yritykset voivat etsiä sopivia mahdollisuuksia Finnpartnershipin verkkosivuilta partner search -tietokannasta sekä laittaa sinne itse tietoa tarjoamistaan liiketoiminta-aloitteista.

Finnpartnership tarjoaa myös neuvontapalveluja

Ohjelma tarjoaa yrityksille ja organisaatioille laaja-alaisia neuvontapalveluita liittyen liikekumppanuuksiin suomalaisten ja kehitysmaassa toimivien yritysten välillä.Jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa on hyvä olla yhteydessä Finnpartnershipin asiantuntijoihin, jotka neuvovat hankevalmisteluprosessin eri vaiheissa.

Tulosta

Tämä dokumentti

Muualla verkossa

Tämän sivun sisällöstä vastaa Ulkoministeriön Kehitysrahoituslaitosten yksikkö

Päivitetty 14.9.2018


© Suomen suurlähetystö, Astana | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot